Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 

Algemene voorwaarden voor deelname aan activiteiten, uitjes en evenementen

Deelnamekosten voor activiteiten, uitjes en evenementen dienen in vrijwel alle gevallen vooruit betaald worden, bij aanmelding. Als u zich aangemeld heeft en u wilt zich afmelden, kunnen wij u uw deelnamekosten alleen teruggeven als er zich een aantoonbaar noodgeval heeft voorgedaan: ziekenhuisopname of overlijden. In alle andere gevallen beslist het bestuur. Er zijn enkele redenen voor deze voorwaarde. De belangrijkste reden: de wijkvereniging maakt kosten die gerelateerd zijn aan het aantal aanmeldingen (zoals zaalhuur, bus, materiaal, reserveringen, eten, drinken). U mag wel een ander in uw plaats laten deelnemen; meldt u ons dat svp zo snel mogelijk.

De wijkvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei kosten dan wel voor vertraging- en vervolgschade(s) die voortvloeien uit het niet doorgang vinden van één of meerdere voorgenomen activiteiten, uitjes of evenementen of een door onvoorziene omstandigheden gewijzigd jaarprogramma.

Deelname aan activiteiten, uitjes en evenementen van de wijkvereniging is voor iedere deelnemer geheel voor eigen risico. Voor vermissing van, schade aan en/of diefstal van kleding en andere eigendommen van een deelnemer kan de wijkvereniging niet verantwoordelijk worden gesteld. De deelnemer is verantwoordelijk voor kosten voortvloeiend uit schade toegebracht door de deelnemer (al dan niet moedwillig) aan eigendommen van de wijkvereniging en/of anderen. De deelnemer is ook aansprakelijk voor kosten die gemaakt moeten worden in geval van een, door de deelnemer veroorzaakt, ongeval. De deelnemer dient zelf voor een (reis)verzekering te zorgen.

Bij onvoldoende deelnemers voor een reis of annulering van een activiteit, uitje of evenement, voor het begin van daarvan, zullen betrokkenen zo spoedig mogelijk hiervan in kennis worden gesteld. Reeds betaalde bedragen zullen per omgaande worden teruggestort.

Als uw (aan-)betaling binnenkomt op of na het moment dat de reis is volgeboekt, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt de (aan-)betaling per omgaande teruggestort.


Copyright © 2004-2007 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg