Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 

Huishoudelijk reglement

Algemeen
1. De wijkvereniging Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg is opgericht op 12 september 1978 en ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40175328.
2. De grenzen van de wijk Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg, voor zover de wijkvereniging betreft, worden gevormd door de navolgende straten in de gemeente Echt, te weten: de zuidkant van de Kerkveldsweg-Oost, de westkant van de Rijksweg Zuid, de noordkant van de Ruijtersweg en de oostkant van de spoorlijn.
3. Voorstellen of wijzigingen van dit reglement kunnen door de leden schriftelijk worden ingediend en bij de eerstvolgende ledenvergadering besproken en in stemming gebracht worden en als wijziging aanvaard bij een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan het bestuur, vooruitlopend op de algemene ledenvergadering, een wijziging tijdelijk aanbrengen hetgeen echter op de eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog in stemming dient te worden gebracht. Het bestuur dient er zorg voor te dragen, dat wijzigingen in statuten en het huishoudelijk reglement bij de uitnodiging voor de algemene vergadering aan de leden ter kennis wordt gebracht.
4. Van de leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging naleven en dat ze zich jegens elkaar en de vereniging gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en dat ze de belangen van de vereniging niet te schaden.
5. De Wijkvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of vermissing van eigendommen, dan wel schade aan eigendommen of letsel aan personen.
6. Nietigheid van één van de in dit reglement opgenomen bepalingen leidt niet tot nietigheid van alle bepalingen.
7. In gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Aanmelding
8. Nieuwe leden kunnen zich voor het lidmaatschap van de vereniging aanmelden bij elk van de bestuursleden.
9. Elk van de bestuursleden heeft aanmeldformulieren en exemplaren van statuten en huishoudelijk reglement.
Nieuwe leden vullen het aanmeldformulier in tweevoud in, ondertekenen het en leveren het in bij een bestuurslid.
10. Het nieuwe lid betaalt per direct de contributie voor het lopende jaar behoort en ontvangt daarvoor een exemplaar van de statuten en het reglement, alsmede een exemplaar van het inschrijvingsformulier waarop aangetekend is dat het lidmaatschap betaald is.
11. Het bestuurslid bij wie het nieuwe lid zich aanmeldt, meldt de aanmelding zo spoedig mogelijk maar zeker binnen een week bij zowel secretaris als penningmeester van de vereniging. De secretaris neemt adresgegevens op in het adressenbestand van de vereniging. De penningmeester ontvangt de lidmaatschapsgelden en verwerkt deze ontvangst in het kasboek van de vereniging.

Contributie
12. De contributie moet bij vooruitbetaling worden voldaan en wel in het eerste kwartaal van het nieuwe verenigingsjaar, in contanten of via girale of bancaire overboeking. Na de zesde maand van het verenigingsjaar bedraagt de contributie voor een nieuw lid de helft van de gewone contributie. Nieuwe leden die zich in december aanmelden betalen voor het lopende verenigingsjaar geen contributie en betalen net als alle andere leden hun contributie in het eerste kwartaal van het nieuwe verenigingsjaar.
13. Als een lid na het eerste kwartaal de contributie niet betaald heeft, volgt binnen een maand een aanmaning en indien nodig binnen weer een maand een herhaalde aanmaning.
14. Als een lid de contributie niet betaalt, ook niet na herhaalde aanmaning, beslist het bestuur over beëindiging van het lidmaatschap. Bij ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur vindt geen restitutie over het resterende jaar plaats.

Royement
15. Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten door wanbetaling, wangedrag of door het schade toebrengen aan de vereniging.
16. Het lid kan tegen het royement in beroep gaan bij de algemene vergadering en meldt dat binnen veertien dagen na het royement bij het bestuur.
17. Tot aan de algemene vergadering blijft het lid geschorst als actief lid van de vereniging. Een geschorst of geroyeerd lid blijft echter tot de uitspraak van de algemene vergadering verantwoordelijk voor de eventueel door hem berokkende schade aan de vereniging.
18. Gedurende de tijd dat een lid geschorst is, heeft hij generlei rechten ten opzichte van de vereniging en kan hieraan ook geen recht of plichten verbinden.
19. Het geschorste of geroyeerde lid mag niet aanwezig zijn bij de algemene vergadering. De leden stemmen in gewone meerderheid over het royement.
20. De beslissing van de algemene vergadering op het royement wordt betrokkene, per aangetekende brief, door het bestuur medegedeeld. Op deze beslissing is geen beroep meer mogelijk.

Ledenvergadering
21. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging, wordt minstens eenmaal per jaar gehouden en houdt toezicht op de werkzaamheden van het bestuur.
22. In elke vergadering worden de notulen van de voorgaande vergadering voorgelezen als één van de aanwezige, stemgerechtigde, leden daartoe de wens te kennen heeft gegeven. Deze wens dient voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend. Als deze wens tijdens de vergadering mondeling wordt geuit, kan door het bestuur opgaaf van reden en een stemming verlangd kan worden. De goedgekeurde notulen worden door de voorzitter en secretaris getekend.
23. Voor of tijdens de ledenvergadering dient een presentielijst door alle aanwezige leden te worden getekend.
24. Een schriftelijke machtiging van een niet aanwezig lid dient voor aanvang van de vergadering bij de secretaris te worden ingeleverd.
25. Punten voor de agenda van de ledenvergadering dienen uiterlijk 2 dagen tevoren bij de secretaris ingediend te worden.
26. De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen besluiten nieuwe punten aan de agenda toe te voegen, mits deze niet een statutenwijziging betreffen.
27. Het is geen der leden op een vergadering toegestaan het woord te voeren zonder hiervoor toestemming verkregen te hebben van de voorzitter van de vergadering. Indien een lid onverhoopt toch het woord opeist, kan de voorzitter deze discussie afhameren, zonder hierop verder in te gaan en kan een en ander, indien wenselijk, uit de notulen worden geschrapt.
28. De voorzitter der vergadering heeft het recht om op bekorting aan te dringen en het woord te ontnemen aan hen, die buiten de agenda der vergadering of buiten de orde gaan. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te staken of de vergadering te schorsen, tenzij de volstrekte meerderheid van de stemgerechtigde (bestuurs-)leden zich daartegen verzet.
29. Met een motie van afkeuring kan de ledenvergadering besluiten tot het ontslag van één of meer bestuursleden.

Bestuur
30. Het bestuur: behartigt de belangen van de vereniging; geeft leiding op verenigingsgebied; verzorgt agenda, leiding en notulen van algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen; draagt zorg voor het verzending van vergaderstukken; zorgt voor het opstellen van een jaarverslag en een financieel verslag; verzorgt correspondentie; bewaart het archief; handelt in naam van de vereniging in elke voorziene en onvoorziene omstandigheid, onverminderd haar verantwoording aan de wet en de algemene ledenvergadering.
31. Het bestuur kan taken delegeren aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur brengt bij elke bestuursvergadering verslag uit van haar handelingen.
32. Het bestuur kan een voorlopige invulling van vacatures in het bestuur zelf vervullen, waarbij elk lid van de vereniging een vacature kan vervullen.
33. Voordrachten voor en bestuursfunctie dienen schriftelijk te geschieden, ofwel door de kandidaat zelf, ofwel door één of meer leden van de vereniging. Het bestuur kan leden verzoeken zich voor een vacature kandidaat te stellen.

Kascommissie
34. De leden van de kascommissie mogen geen lid zijn van het bestuur, noch familie of directe zakelijke relatie van de penningmeester of diens vervanger.
35. Elk jaar treedt in de algemene vergadering minstens één van de leden van de kascommissie af en wordt in diens plaats een nieuw lid benoemd.
36. Leden van de vereniging kunnen zich als kandidaat melden of kunnen door het bestuur hiertoe worden gevraagd.
37. Van alle uitgaven dienen kwitanties bij de penningmeester ingediend te worden. Uitgaven, welke niet door middel van een kwitantie kunnen worden bevestigd, worden op generlei wijze door de penningmeester vergoed.

Commissies van de vereniging
38. De vereniging heeft commissies voor haar gestructureerde activiteiten, zoals kienen, schoffelen en uitstapjes. Van vorming en opheffing van commissies, alsmede van activiteiten en de stand van de kas wordt door elke commissie verslag gedaan in de algemene vergadering.
39. In elke commissie nemen minstens twee bestuursleden zitting, van deze twee bestuursleden is er minstens één een dagelijks bestuurslid. Deze bestuursleden houden het gehele bestuur regelmatig en in ieder geval in elke bestuursvergadering op de hoogte van de gang van zaken.
40. Elke commissie in de vereniging kan een eigen kas bijhouden voor kleine uitgaven en inkomsten. Een commissie die een eigen kas heeft, houdt ook een gedetailleerd kasboek bij van die uitgaven en inkomsten, waaronder maar niet uitsluitend over porti, zaalhuur, cadeaus en bloemen, versnaperingen en entreegelden. Van alle uitgaven dienen kwitanties bij de penningmeester ingediend te worden. Uitgaven, welke niet door middel van een kwitantie kunnen worden bevestigd, worden op generlei wijze door de penningmeester vergoed.
41. De penningmeester van de vereniging wijst in elke commissie, die een eigen kas beheert, de beheerder van de kas aan, en van deze aanwijzing wordt melding gemaakt bij de mededelingen van de notulen van de bestuursvergadering. De penningmeester stelt gedragsregels op over wat er in het kasboek van de commissie bijgehouden dient te worden (bij bowlen bijvoorbeeld hoeveel deelnemers er zijn, hoeveel paren schoenen er gehuurd zijn, bij kienen bijvoorbeeld hoeveel lootjes er verkocht zijn, welke cadeaus er ingekocht zijn en welke cadeaus er door deelnemers gewonnen zijn). De kasbeheerder geeft minstens eenmaal per maand een ondertekend (met de tekst "naar waarheid ingevuld") afschrift van de kas aan de penningmeester en legt zodoende verantwoording af van inkomsten en uitgaven.
42. De kas van een commissie mag maximaal € 100,= bevatten voor wisselgeld en kleine uitgaven. Alle bedragen boven € 100,= dienen binnen zeven dagen bij de penningmeester van de vereniging in de kas gestort te worden.
43. Bij begin en eind van een evenement (uitstapje, feest) of activiteit (kienen, bowlen) wordt de commissiekas geteld door de twee bestuursleden van de commissie en de bedragen worden vermeld in het kasboek van de commissie.
44. Een commissie die geen eigen kas beheert, declareert uitgaven direct bij de penningmeester van de vereniging, onder overhandiging van een gespecificeerde rekening, ondertekend door de indiener, waarbij de penningmeester ondertekend voor ontvangst. De penningmeester betaalt de declaratie contant uit kas en tekent voor de betaling of stort het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de indiener van de declaratie, dit afhankelijk van de wens van de indiener.

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering.


Copyright © 2004-2007 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg