Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 

Bekijk ook de nieuwe, gewijzigde statuten.

Hieronder de oude statuten:

Heden twaalf september, negentienhonderd acht en zeventig, verschenen voor mij, JOHANNES GERHARDUS MARIA BOS, notaris ter standplaats Echt:
1. De heer ...;
2. De heer ...;
Ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging genaamd:

"WIJKVERENIGING ONZE LIEVE VROUWE PUT SCHILBERG",

(hierna te noemen: de vereniging), gevestigd te Echt, opgericht op acht en twintig maart negentienhonderd zeven en zeventig, conform artikel 9 lid 3 der tot heden geldende statuten, de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende, en tevensals daartoe aangewezen door de algemene vergadering van de vereniging, blijkende van deze aanwijzing uit een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vereniging de date achttien april negentienhonderd acht en zeventig, hetwelk aan deze minuut is vastgehecht.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat in de opzettelijk daartoe belegde algemene vergadering de date achttien april negentienhonderd acht en zeventig, met algemene stemmen is besloten de statuten van de vereniging notarieel vast te leggen, welke statuten luiden als volgt:

NAAM
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam:
"WIJKVERENIGING ONZE LIEVE VROUWE PUT SCHILBERG",

ZETEL
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel en is gevestigd te Echt.

DOEL
Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel om in de Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg de leefbaarheid te bevorderen. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het zoveel mogelijk in stand houden van volksfeesten voor jong en oud;
b. het gelegenheid scheppen en meewerken aan een goed milieu, aan sport en aan ontspanning, zulks in de ruimste zin des woords;
c. alle overige wettige middelen die haar ten dienste staan.

Artikel 4.
De werkzaamheden der vereniging strekken zich uit over de Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg; deze dorpswijk wordt begrensd door de navolgende straten in de gemeente Echt, te weten: Kerkveldsweg-Oost aan de zuidkant, Rijksweg Zuid aan de westkant, Kleefstraat en de spoorlijn.

LEDEN
Artikel 5.
1. Lid van de vereniging kunnen zijn zij die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen va alle leden en aspirantleden zijn opgenomen.

ASPIRANTLEDEN
Artikel 6.
1. Aspirantleden kunnen zijn zij die de zestienjarige leeftijd nog niet bereikt hebben.
2. Aspirantleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING
Artikel 7.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en aspirantleden; bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Leden en aspirantleden der vereniging moeten woonachtig zijn in de Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 8.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. de dood van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door deze statuten aan het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. ontzetting.

De opzegging dient schriftelijk te geschieden en moet voor de laatste maand van dat jaar in het bezit van de secretaris zijn, die verplicht is de ontvangst daarvan binnen acht dagen te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgend jaar.

De opzegging namens de vereniging geschiedt door en besluit van het bestuur, welk besluit schriftelijk ter kennis wordt gebracht aan het lid. De opzegging treedt onmiddellijk in werking.

De ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door een besluit van het bestuur, welk besluit schriftelijk ter kennis wordt gebracht aan het lid. De ontzetting treedt onmiddellijk in werking.

Tegen een besluit van het bestuur tot opzegging of ontzetting van het lidmaatschap heeft het lid recht van beroep op de algemene vergadering.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN
Artikel 9.
De rechten en verplichtingen van een aspirantlid kunnen te allen tijde wederzijds worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

GELDMIDDELEN
Artikel 10.
1. De leden en aspirantleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. De geldmiddelen bestaan overigens uit:
a. rechtmatig verkregen bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten;
b. exploitatiebaten;
c. subsidies uit de openbare kassen;
d. eventuele andere op wettige wijze verkregen baten.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TAAK
Artikel 11.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste zeven leden. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor de duur van vier jaren en zijn terstond herbenoembaar doch kunnen te allen tijde als zodanig worden ontslagen door de algemene vergadering. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Bij tussentijdse vacature van een bestuurslid zal zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature worden voorzien. Degene die ter voorziening in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
- door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
- door bedanken.

Alleen meerderjarige leden kunnen een bestuursfunctie vervullen. De voorzitter wordt als zodanig gekozen door de algemene vergadering. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, alsmede plaatsvervanger(s) voor hen, en tevens een plaatsvervanger voor de voorzitter.

De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden gecombineerd. In dit laatste geval kiest het bestuur een plaatsvervanger voor hem.

Het bestuur is belast met het bestuur der vereniging. De voorzitter en de secretaris, danwel de voorzitter en de secretaris-penningmeester en bij ontstentenis of belet hun plaatsvervanger(s) vertegenwoordigen tezamen de vereniging in en buiten rechte. Zij kunnen zich door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van het bestuur dit wensen.

Het bestuur behartigt te zaken der vereniging in de meest uitgebreide zin, zorgt voor de naleving van de statuten en eventueel huishoudelijk reglement, en voert de besluiten, genomen door de algemene vergadering, uit.

HET DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 12.
De voorzitter, de secretaris en penningmeester of de voorzitter en de secretaris-penningmeester en bij ontstentenis of belet hun plaatsvervanger(s) vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging.

Het dagelijks bestuur behandelt de lopende zaken en is belast met de uitvoering van besluiten van het bestuur. In spoedeisende zaken is het dagelijks bestuur bevoegd tot alle handelingen, welke tot bescherming van de belangen van de vereniging noodzakelijk blijken, ook al vallen deze buiten de dagelijkse leiding. Zodanige handelingen worden in de eerstvolgende vergadering van het bestuur medegedeeld.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 13.
1. Het verenigingsjaar loopt van een april tot en met een en dertig maart van ieder jaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden at daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. Het bestuur is verplicht de in de leden 2. en 3. van dit artikel bedoelde bescheiden tien jaar lang te bewaren.
5. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van ht bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komt onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. de aftreding van de daarvoor in aanmerking komende bestuursleden en worden de door deze aftreding of op andere wijze ontstane bestuursvacatures vervuld en heeft - voorzoveel nodig - de verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester, danwel secretaris-penningmeester en hun plaatsvervangers plaats.
d. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18, of bij advertentie in tenminste een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 15.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en aspirantleden van de vereniging.
2. Over toelating van andere dan de in het vorige lid van dit artikel bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging, of bij diens ontstentenis of belet door de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op, en wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter knnis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd oer een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco-stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een oorstel tot statutenwijziging of ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.
3. Tijd en plaats der vergadering worden door het bestuur vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 19.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht, noch kan de vereniging worden ontbonden dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten of de ontbinding der vereniging zal worden oorgesteld, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 9.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van e leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voostel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.
4. Voorstellen tot wijziging kunnen worden gedaan door het bestuur of door tenminste vijf en twintig leden.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alwaar heet in artikel 29 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde register wordt gehouden.

ONTBINDING
Artikel 20.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering met tenminste twee/derde van de stemmen, geldig uitgebracht in een vergadering, waar tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Overigens is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Indien bij een zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de liquidatie door het bestuur.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 21.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend,
WAARVAN AKTE
In minuut verleden te Echt, ten dage als in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
(getekend)....

Voor afschrift

...
Notaris te ...


Copyright © 2004-2007 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg