Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 
Uitnodiging Algemene Jaarvergadering 26 april 2004 OLV Put Schilberg

Geachte leden en donateurs, geachte medebewoners van Schilberg,

Bij deze nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg. Op deze vergadering is iedereen welkom. Natuurlijk geldt wel dat alleen leden van de vereniging stemrecht hebben.

Bij het begin van de vergadering wordt de agenda vastgesteld. We nodigen u bij deze uit aanvullende agendapunten in te brengen: belt of schrijft u s.v.p. met zulke punten naar het secretariaat, graag met motivatie. De door het bestuur voorgestelde agenda treft u bij deze uitnodiging aan.

Datum en tijd jaarvergadering: 26 april 2004, 19:30 uur
Plaats: achterzaal van Café-Brasserie Brandpunt, Rijksweg Noord 1, Echt (hoek Rijksweg en Bosstraat)


Agenda

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda.

2. Jaarverslag 2003, financieel verslag, kascontrolecommissie.

3. Contributieverhoging: op dit moment € 9 per gezin, voorstel tot verhoging naar € 10 per gezin per jaar. Redenen voor verhoging van de contributie: de afgelopen jaren zijn de kosten sterk verhoogd, maar de contributie is al enkele jaren niet verhoogd. Leden en donateurs kunnen deelnemen aan activiteiten die de vereniging organiseert voor niet-kostendekkende bijdragen. Het voortbestaan van traditionele inkomstenbronnen, zoals schoffelen en kienen, is niet gegarandeerd.

4. Wijziging Statuten. Belangrijkste wijzigingen: het minimale aantal bestuursleden; leden hoeven niet meer in de wijk te wonen, betrokkenheid bij de wijk is voldoende; vaststelling van de grenzen van de wijk. De statutenwijziging is voorbereid in samenwerking met een notaris.

5. Instellen Huishoudelijk reglement. Het reglement regelt zaken die niet in de statuten (hoeven te) staan, zodat zaken als aanmelding, ledenvergadering, bestuur en commissies duidelijk omschreven zijn.

6. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Het bestuur moet volgens de oude statuten minstens 7 leden hebben en volgens de nieuwe statuten minstens 3 leden. Op dit moment heeft het bestuur 5 leden en dat is te weinig om al het werk goed te kunnen doen. Leden worden verzocht zich kandidaat te stellen voor bestuursfuncties. Dit kan schriftelijk of per telefoon bij de voorzitter of de secretaris.

7. Instellen commissies. Commissies kunnen het bestuur bijstaan bij het uitvoeren van allerhande taken. Er is al een kascontrolecommissie. Voorgesteld wordt commissies in te stellen voor schoffelen; kienen; feesten. Eventuele andere commissies zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld voor ruimtelijke ordening; welzijn; sport. In het huishoudelijk reglement worden de commissies met enkele details besproken. Leden worden verzocht zich kandidaat te stellen voor deelname aan deze commissies. Dit kan schriftelijk of per telefoon bij de voorzitter of de secretaris.

8. Folders vereniging: algemene folder, schoffelen.

9. Vaststellen Jaarprogramma voor 2004. Suggesties voor aanvullingen zijn welkom.

10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en afsluiting.


Graag tot 26 april in Café-Brasserie Brandpunt.

Secretariaat
Bosstraat 21
6101 NV Echt
Tel: 0475-568430 / 06-55131591
Email: secretariaat@schilberg.nl

Noot: de statuten en het huishoudelijk reglement zijn niet bij de uitnodiging gevoegd. Uit oogpunt van kostenbesparing (het kopiëren van het relatief grote aantal pagina's) zijn deze online beschikbaar via de website. Belangstellenden die geen toegang tot internet hebben, kunnen een exemplaar van deze documenten bij het secretariaat opvragen. Voor vragen, opmerkingen, alsook voorgestelde wijzigingen en aanvullingen bent u van harte welkom bij voorzitter of secretaris.


Uitnodiging Algemene Jaarvergadering 22 mei 2004 OLV Put Schilberg

Geachte leden,

Op 10 mei 2004 om 19:30 was de Algemene Jaarvergadering van de Wijkvereniging Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg. Daar werden enkele besluiten genomen, die we verderop in deze brief zullen vermelden. In de uitnodiging voor deze jaarvergadering werd ook vermeld dat het bestuur van de vereniging enkele wijzigingen in de statuten van de vereniging voorstelt. De jaarvergadering heeft ingestemd met deze wijzigingen.

Echter, om de wijzigingen geldig te doen zijn, dient tweederde deel of meer van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de vergadering, en daarvan dient tweederde deel of meer in te stemmen met de wijzigingen. Jammer genoeg waren er van de 110 leden maar 9 aanwezig (inclusief 5 bestuursleden), hetgeen niet voldoende is. Hoewel wij het gebrek aan belangstelling ten zeerste betreuren, willen we de statuten alsnog wel wijzigen. Daar is volgens de huidige statuten een tweede Algemene Jaarvergadering nodig, die binnen 4 weken na de vorige vergadering gehouden moet worden. Als van de leden die bij die tweede vergadering tweederde deel of meer mensen voor de wijzigingen stemmen, mogen deze notarieel worden vastgelegd. Daarom schrijven wij bij deze een tweede vergadering uit.

Bij deze nodigen wij u uit voor de tweede Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg. Op deze vergadering wordt de leden verzocht te stemmen over de voorgestelde statutenwijzigingen. Deze wijziging van de statuten is het enige agendapunt van de vergadering. Bij de uitnodiging voor de vorige vergadering was onder andere ook een uitnodiging voor de feestavond van de vereniging gevoegd. Deze tweede jaarvergadering wordt voorafgaand aan de feestavond gehouden. U kunt zich nog aanmelden voor de feestavond tot en met 15 mei.

Datum en tijd jaarvergadering: 22 mei 2004, 19:15 uur
Plaats: Buurthuis Blomehoaf, Tulpenstraat 20, Echt

Enige agendapunt: Wijziging Statuten ( http://www.schilberg.nl/statuten.htm ). Belangrijkste wijzigingen betreffen: 'het minimale aantal bestuursleden; leden hoeven niet meer in de wijk te wonen, betrokkenheid bij de wijk is voldoende; vaststelling van de grenzen van de wijk. De statutenwijziging is voorbereid in samenwerking met een notaris.

De statuten zijn niet bij de uitnodiging gevoegd, uit oogpunt van kostenbesparing. Deze zijn online beschikbaar via de website. Belangstellenden, en zij die geen toegang tot internet hebben, kunnen een exemplaar bij het secretariaat opvragen.

De besluiten van de jaarvergadering van 10 mei 2004, per agendapunt:
1. Opening. Afwezig met bericht: Dhr. Smeets, Dhr. Schleipen.
2a. Het jaarverslag over 2003 is goedgekeurd.
2b. Het financieel verslag over 2003 is goedgekeurd door de kascontrolecommissie en door de jaarvergadering. De nieuwe kascontrolecommissie zal voorlopig bestaan uit mevrouw Sandra Wolfs en mevrouw Diana Kuipers.
3. De voorgestelde contributieverhoging van € 9 naar € 10 per jaar is goedgekeurd, deze gaat in 2005 in.
4. De wijziging van de statuten is goedgekeurd, met verbetering van enkele typfouten en een kleine wijziging in de grenzen van de wijk. Er is een tweede vergadering ter definitieve vaststelling nodig. Die zal op 22 mei plaatsvinden.
5. Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd, met een kleine verbetering van een typfout.
6. Als nieuw bestuurslid is mevrouw Louise Laumen gekozen. Annie Peulen is tot voorzitter van de vereniging gekozen.
7. Ingesteld zijn: schoffelcommissie, kiencommissie en feestcommissie. Leden zijn de bestuursleden.
8. De folders van de vereniging zijn goedgekeurd (algemene folder, schoffelfolder). Dijkmat BV biedt aan om gratis de domeinnaam schilberg.nl te registeren en te beheren voor de website. Dit aanbod wordt aangenomen.
9. Het jaarprogramma voor 2004 is vastgesteld.
10. Verzocht wordt om contact op te nemen met Stichting Kleefveld voor samenwerking; het bestuur zal dit doen.

Graag tot 22 mei in Buurthuis Blomehoaf.


Copyright © 2004-2007 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg